منشور اخلاقی سازمان

 

 به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي رعايت گردد .
 نسبت به همكاران و مراجعان با خوش رويي و متانت رفتار شود .
 راهنمايي و اطلاعات لازم بطور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.
 فضاي مراودات به گونه اي باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
 ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و …) صورت گيرد.
 به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد.
 اطلاعات لازم جهت انجام بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب، به همكاران ارائه گردد.
 انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت گيرد.
 از مظاهر فساد اداري، نظير توصيه ، سفارش و اخذ هر گونه هديه غير متعارف و وجه نقد خودداري شود.
 در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافت هديه غير متعارف يا وجه نقد ، موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود.
 فعاليت ها زمان گذاري شود و بر اساس زمان پيش بيني شده انجام گيرد.
 فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سليقه كاركنان يا مديران.
 از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف ميكند، پرهيز شود.
 راز دار بوده و از افشاي اسناد محرمانه خودداري كند.
 از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
 از استعمال دخانيات به ويژه در محيط پرهيز شود.
 تجهيزات و اشياء بصورت دقيق و منظم استقرار يابند، به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي در دسترس باشد. .
 حسب مورد از وسايل ايمني استفاده گردد.
 از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيري شود.
 سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.
 از اختيارات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد.
 اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي با آن همسويي داشته باشد. نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئوليت داشته باشد.
 قوانين و مقررات سازماني بطور دقيق رعايت شود.
 از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند، خودداري شود.