تاریخچه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

* نحوه و تاريخ تأسيس
بنياد مسكن انقلاب اسلامي اولين نهاد سازندگي است كه بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی با فرمان حضرت امام خميني (ره) تشكيل گرديد و با توجه به اهميت مسأله مسكن محرومان به فاصله 10 روز پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي طي پيام مهمي در تاريخ 21 فروردين 1358 اقدام به افتتاح حساب 100 و تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي نمودند.
همچنين اساسنامه قانوني اين نهاد انقلابي در تاريخ 17 آذر ماه هزاروسیصدو شصت و شش به تائيد مجلس محترم شوراي اسلامي و در تاريخ 9 دیماه هزاروسیصدو شصت و شش به تائيد شوراي نگهبان رسيده است كه بموجب آن وظائف اصلي بنياد مسكن معين گرديد.


* عمده وظائف بنياد مسكن مازندران از بدو تاسيس تاكنون به شرح ذيل ميباشد :
1- مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت وهمكاري و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف .
2- تهيه طرح مجتمعهاي زيستي و واحد هاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها.
3- تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژه هاي بنياد و آماده سازي آنها.
4- كمك در جهت تامين مصالح ساختماني كشور از طريق توليد و تهيه و توزيع
5- نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي كه از محل منابع مالي و سيستم بانكي كشور تامين ميشود.
6- تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاهابا هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب .
7- تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ ،سيل ،‌ زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با ساير سازمانها و ارگانهاي ذيربط.
8- زمينه سازي و برنامه ريزي جهت سند دار نمودن روستاها و ايجاد خدمات زير بنايي و صدور پروانه هاي ساختماني
9- ايجاد نظام فني و آموزشي حرف ساختماني در مناطق روستايي و همچنين پرداخت تسهيلات بهسازي مسكن روستايي(تبصره 52)باهدف ارتقاء كيفيت ساخت وساز واحدهاي مسكوني روستايي به گونه اي كه در سوانح احتمالي آينده تخريب نشود و سرمايه هاي كشور به هدر نرود ، با تكيه بر رعايت ضوابط فني که در سال 1373 به بنياد ابلاغ گرديد.